برگزاری نشست رسانه ای به منظور پوشش خبری و تصویری برنامه های تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی

 

زمان شرکت در نشست خبری تا پایان روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ میباشد .