کارگاه مجازی ورزش ، آگاهی ، سبک زندگی فعال  با رویکرد توسعه سواد حرکتی ، پویش های آگاهی بخش ، فعالیت های بدنی اقشار

 

زمان شرکت در کارگاه تا پایان روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ میباشد .