کنترل-وزن-دانش‌آموزان

 

ارزیابی عملکرد؛ تقویم زمانبندی پروژه کوچ
بسته درس تربیت بدنی ابتدایی
بسته درس تربیت بدنی متوسطه
دستورالعمل انجمن های ورزشی درون مدرسه ای
راهنمای ثبت bmi
رضایت نامه
شیوه نامه اولین جشنواره کوچ
شیوه نامه جشنواره تولید محتوا۹۹
شیوه نامه درس تربیت بدنی درکرونا
فرم ارزیابی وزارتی از کوچ مدرسه
فرم ارزیابی وزارتی از کوچ منطقه
فرم-رضایت-والدین-و-گواهی-پزشکی-مسابقات
کمک های اولیه