دریافت تقدیرنامه

ارسال شده در: دسته‌بندی نشده | 0

همکارانی که اسامی نفرات برگزار کننده المپیاد ورزشی را فرستاده بودند جهت دریافت تقدیر نامه به کارشناسی تربیت بدنی مراجعه کنند .